İsmail Biçer - Tevbe Suresi

İsmail Biçer - Tevbe Suresi

Etiketler İsmail Biçer - Tevbe Suresi,dinle
Dini forum İsmail Biçer - Tevbe Suresi
Kategori sureler-ayetler
Bu Dini Sohbet Sayfasi 1131 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dini Forum

İsmail Biçer - Tevbe Suresi Hakkında Detaylar

İsmail Biçer - Tevbe Suresi dinle indir,Tevbe Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - Tevbe Suresi Okunuşu Ve Konusu

 

Kur'an'ın dokuzuncu suresi olan Tevbe Suresi diğer bir ismiyle Berâe Suresi olarak da bilinir. Son iki ayeti hariç tamamı Medine'de indirilen Tevbe Suresi indiriliş sırasıyla 113. Ayettir. Sure ismini, Allah'ın kendisine samimiyetle inanan ve tövbe edenleri affedeceğini bildirdiği 104. ayetinden almaktadır. Peki, Tevbe Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı…

TEVBE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1. Beraetum minallahi ve rasulihî ilellezîne ahettum minel muşrikîn

2. Fe siyhu fil erdî erbeate eşhuriv va'lemu ennekum ğayru ma'cizillahi ve ennellahe muhzil kafirîn

3. Ve ezanum minallahi ve rasulihî ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe berîum minel muşrikîne ve rasuluh fe in tubtum fe huve hayrul lekum ve in tevelleytum fa'lemu ennekum ğayru mu'cizillah ve beşşirillezîne keferu bi azabin elîm

4. İllellezîne ahettum minle muşrikîne summe lem yenkusukum şey'ev ve lem yuzahiru aleykum ehaden fe etimmu ileyhim ahdehum ila muddetihim innellahe yuhîbbul muttekîyn

5. Fe izenselehal eşhurul hurumu faktulul muşrikîne hayus vecedtumuhum ve huzuhum vahsuruhum vak'udu lehum kulle mersad fe in tabu ve ekamus salate ve atevuz zekate fe hallu sebîlehum innellahe ğafurur rahîym

6. Ve in ehadum minel muşrikînestecarake fe ecirhu hatta yesmea kelamellahi summe eblîğhu me'meneh zalik bi ennehum kavmul la ya'lemun

7. Keyfe yekunu lil muşrikîne ahdun îndellahi ve înde rasulihî illellezîne ahettum îndel mescidil haram fe mestekamu lekum festekîymu lehum innellahe yuhîbbul mutekeyîn

8. Keyfe ve iy yazheru aleykum la yerkubu fikum illevve la zimmeh yurdunekum bi efvahihim ve te'ba kulubuhum ve ekseruhum fasikun

9. İşterav ve ayatillahi semenen kalîlen fe saddu an sebîlih innehum sae ma kanu ya'melun

10. La yerkubune fî mu'minîn illev ve la zimmeh ve laike humul mu'tedun

11. Fe in tabu ve ekamus salate ve atevuz zekate fe îhvanukum fid dîn ve nufassîlul ayati le kavmiy ya'lemun

12. Ve in nekesu eymanehum mim ba'di ahdihim ve taanu fî dînikum fe katilu eimmetel kufri innehum la eymane lehum leallehum yentehun

13. Ela tukatilune kavmen nekesu eymanehum ve hemmu bi îhracir rasuli ve hum bedeukum evvele merrah e tahşevnehum fellahu ehakku en tahşevhu in kuntum mu'minîn

14. Katiluhum yuazzibhumullahu bi eydîkum ve yuhzihim ve yensurkum aleyhim ve yeşfi sudura kavmim mu'minîn

15. Ve yuzhib ğayza kulubihim ve yetubullahu ala mey yeşa' vallahu alîmun hakîm

16. Em hasibtum en tutraku ve lemma ya'lemillahullezîne cahedu minkum ve lem yetehîzu min dunillahi ve la rasulihî ve lel mu'minîne velîceh vallahu habîrum bi ma ta'melun

17. Ma kane lil muşrikîne ey ya'muru mesacidellahi şahidîne ala enfusihm bil kufr ulaike habitat a'maluhum ve fin nari hum halidun

18. İnnema ya'muru mesacidellahi men amene billahi vel yvmil ahîri ve ekames salate ve atez zekate ve lem yahşe illallahe fe asa ulaike ey yekunu minel muhtedîn

19. E cealtum sikayetel hacci ve îmaratel mescidil harami ke men amen billahi vel yevmil ahîri ve cahede fî sebîlillah la yestevune îndellah vallahu la yehdil kavmez zalimîn

20. Ellezîne amenu ve haceru ve cahdu fî sebîlillahi bi emvalihim ve enfusihim a'zamu deracetem îndellah ve ulaike humul faizun

21. Yubeşşiruhum rabbuhum bi rahmetim minhu ve rîdvaniv ve cennatil lehum fîha neîymum mukîym

22. Halidîne fîha ebeda innellahe îndehu ecrun azîym

23. Ya eyyuhellezîne amenu la tettehîzu abaekum ve îhvanekum evliyae inistehabbul kkufra alel îman ve mey yetevellehum minkum fe ulaike humuz zalimun

24. Kul in kane abaukum ve ebnaukum ve îhvanukum ve ezvacukum ve aşîratukum ve emvalu nîkteraftumuha ve ticaratun tahşevne kesadeha ve mesakinu terdavneha ehabbe ileykum minallahi ve rasulihî ve cihadin fî sebîlihî fe terabbesu hatta ye'tiyallahu bi emrih vallahu la yehdil kavmel fasikîyn

25. Le kad nasarakumullahu fî mevatîne kesîrativ ve yevme hîneynin iz a'cebetkum kesratukum fe lem tuğni ankum şey'ev ve dakat aleykumul erdu bi ma rahubet summe velleytum mudbirîn

26. Summe enezlellahu sekînetehu ala rasulihî ve alel mu'minîne ve enzele cunudel lem teravha ve azzebellezîne keferu ve zalike cezaul kafirîn

27. Summe yetubullahu min ba'di zalike ala mey yeşa' vallahu ğafurur rahîym

28. Ya eyyuhellezîne amenu innemel muşrikun necesun fe la yakrabul mescidel haram ba'de amihim haza ve in hîftum ayleten fe sevfe yuğnîkumullahu min fadlihî in şa' innellahe alîmun hakîm

29. Katilullezîne la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahîri ve la yuhurrimune ma harremallahu ve rasuluhu ve la yedînune dînel hakkî minellezîne utul kitube hatta yu'tul cizyete ay yediv vehum sağîrun

30. Ve kaletil yehudu uzeyrunibnullahi ve kaletin nesaral mesîhubnullah zalike kavluhum bi efvahaham yudahiune kavlellezîne keferu min kabl katellehumullahu enna yu'fekun

31. İttehazu ahbarahum ve ruhbanehum erbabem min dunillahi vel mesîhabne meryem ve ma umiru illa li ya'budu ilahev vahîda la ilahe illa hu subhanehu amma yuşrikun

32. Yurîdune ey yutfiu nurallahi bi efvahihim ve ye'bellahu illa ey yutimme nurahu ve lev kerihel kafirun

33. Huvellezî ersele rasulehu bil huda ve dînil hakkî li yuzhirahu aled dîni kullihî ve lev kerihel muşrikun

34. Ya eyyuhellezîne amenu inne kesîram minel ahbari ver ruhbani le ye'kulune emvalen nasi bil batîli ve yesuddune an sebîlillah vellezîne yeknizunez zehebe vel fiddate ve la yunfikuneha fî sebîlillahi fe beşşirhum bi azabin elîm

35. Yevme yuhma aleyha fî nari cehenneme fe tukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum haza ma keneztum li enfusikum fe zuku ma kuntum teknizun

36. İnne îddeş şuhuri îndellahisna aşera şehran fî kitabillahi yevme halekas semavati vel erda miha erbeatum hurum zaliked dînul kayyimu fe la tazlimu fîhinne enfusekum ve katilul muşrikîne kaffeten kema yukatilunekum kaffeh va'lemu ennallahe meal muttekîyn

37. İnnemen nesîu ziyadetun fil kufri yudallu bihillezîne keferu yuhîllunehu amev ve yuharrimunehu amel li yuvatîu îddete ma harramellahu fe yuhîllu ma harremellah zuyyine lehum suu a'malihim vallahu la yehdil kavmel kafirîn

38. Ya eyyuhellezîne amenu ma lekum iza kîyle lekumunfiru fî sebîlillahis sakaltum ilel ard e radîytum bil hayatid dunya minel ahîrah fe ma metaul hayatid dunya minel ahîrah fe ma metaul hayatid dunya fil ahîrati illa kalîl

39. İlla tenfiru yuazzibkum azaben elîmev ve yestebdil kavmen ğayrakum ve la teduruhu şey'a vallahu ala kulli şey'in kadîr

40. İlla tensuruhu fe kad nesarahullahu iz ahracehullezîne keferu saniyesneyni iz huma fil ğayri iz yekul li sahîbihî la tahzen innallahe meana fe enzelellahu sekînetehu aleyhi ve eyyedehu bi cunudil lem teravha ve ceale kelimetellezîne keferus sufla ve kelimetullahi hiyel ulya vallahu azîzun hakîm

41. İnfiru hîfafev ve sikalev ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum fî sebîlillah zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun

42. Lev kane aradan karîbev ve seferan kasîdel lettebeuke ve lakim beudet aleyhimuş şukkah ve se yahlifune billahi levisteta'na le haracna meakum yuhlikune enfusehum vallahu ya'lemu innehum le kazibun

43. Afallahu ank li me ezinte lehum hatta yetebeyyene lekellezîne sadeku ve ta'lemel kazibîn

44. La yeste'zinukellezîne yu'minune billahi vel yevmil ahîri ey yucahidu bi emvalihim ve enfusihim vallahu alîmum bil muttekîyn

45. İnnema yeste'zinukellezîne la yu'minune billahi vel yevmil ahîri vertabet kulubuhum fe hum fî raybihim yeteraddedun

46. Ve lev eradul huruce le eaddu lehu uddetev ve lakin kerihellahumbiasehum fe sebbetahum ve kîylek'udu meal kaîdîn

47. Lev haracu fîkum ma zadukum illa habalev ve le evdau hîlalekum yebğunekumul fitneh ve fîkum semmaune lehum vallahu alîmum biz zalimîn

48. Lekadibteğavul fitnete min kablu ve kallebu lekel umura hatta cael hakku ve zahera emrullahi vehum karihun

49. Ve minhum mey yekulu'zel lî ve la teftinnî e la fil fitneti sekatu ve inne cehenneme le muhîytatum bil kafirîn

50. İn tusîbke hasenetun tesu'hum ve in tusîbke musîybetuy yekulu kad ehazna emrana min kablu ve yetevellev vehum ferihun

51. Kul ley yusîybena illa ma ketebellahu lena huve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mu'minun

52. Kul hel terabbesune bina illa îhdel husneyeyn ve nahnu neterabbesu bikum ey yusîybekumullahu bi azabim min îndihî ev bi eydîna fe terabbesu inna meakum muterabbisun

53. Kul enfiku tav'an ev kerhel len yutekabbele minkum innekum kuntum kavmen fasikîyn

54. Ve ma meneahum en tukbele minhum nefekatuhum illa ennehum keferu billahi ve bi rasulihî ve la ye'tunes salate illa vehum kusala ve la yunfikune illa vehum karihun

55. Fe la tu'cibke emvaluhum ve la evladuhum innema yurîdullahu li yuazzibehum biha fil hayatid dunya ve tezheka enfusuhm ve hum kafirun

56. Ve yahlifune billahi innehum le minkum ve ma hum minkum ve lakinnehum kavmuy yefrakun

57. Lev yecidune melceen ev meğaratin ev muddehalel le vellev ileyhi vehum yecmehun

58. Ve minhum mey yelmizuke fis sadekat fe in u'tu minha radu ve il lem yu'tav minha iza hum yeshatun

59. Ve lev ennehum radu ma atahumlahu ve rasuluhu ve kalu hasbunallahu se yu'tînellahu min fadlihî ye rasuluhu inna ilallahi rağîbun

60. İnnemas sadekatu lil fukarai vel mesakîni vel amilîne aleyha vel muellefeti kulubuhum ve firrikabi vle ğarimîne ve fî sebîlillahi vebnis sebîl ferîdatem minallah vallahu alîmun hakîm

61. Ve minhumullezîne yu'zunen nebiyye ve yekulune huve uzun kul uzunu hayril lekum yu'minu billahi ve yu'minu lil mu'minîne ve rahmetul lillezîne amenu minkum vellezîne yu'zune rasulellahi lehum azabun elîm

62. Yahlifune billahi lekum li yurdukum vallahu ve rasuluhu ehakku ey yurduhu in kanu mu'minîn

63. E lem ya'lemu ennehu mey yuhadidillahe ve rasulehu fe enne lehu nara cehenneme haliden fîha zalikel hîzyul azîym

64. Yahzerul munafikune en tunezzele aleyhim suratun tunebbiuhum bi ma fî kulubihim kulistehziu innellahe muhricum ma tahzerun

65. Ve lein seeltehum le yekulunne innema kunna nehudu ve nel'ab kul e billahi ve ayatihî ve rasulihî kuntum testehziun

66. La ta'teziru kad kefartum ba'de îmanikum in na'fu an taifetim minkum nuazzib taifetem bi ennehum kanu mucrimîn

67. El munafikun vel munafikatu ba'duhum min ba'd ye'murune bil munkeri ve yenhevne anil ma'rufi ve yakbidune eydiyehum nesullahe fe nesiyehum innel munafikîyne humul fasikun

68. Veadellahul munafikîyne vel munafikati vel kuffara nara cehenneme halidîne fîha hiye hasbuhum ve leanehumullah ve lehum azabum mukîym

69. Kellezîne min kablikum kanu eşedde minkum kuvvetev ve eksera emvalev ve evlada festemteu bi halakîhim festemta'tum bi halaîkum kemestem teallazîne min kablikum bi halakîhum ve hudtum kellezî hadu ulaike habitat a'maluhum fid dunya vel ahîrah ve ulaike humul hasirun

70. E lem ye'tihim nebullezîne min kablihim kavmi nuhîv ve adiv ve semude ve kavmi ibrahîme ve ashabi medyene vel mu'tefikat etethum rusuluhum bil beyyinat fe ma kanellahu li yazlimehum ve lakin kanu enfusehum yazlimun

71. Vel mu'minune vel mu'miratu ba'duhum evliyau ba'd ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil munkeri ve yukîymunes salate ve yu'tunez zekate ve yutîy'unellahe ve rasuleh ulaike se yerhamuhumullah innellaha azîzun hakîm

72. Veadellahul mu'minîne vel mu'minati cennatin tecrî min tahtihel enharu halidîne fîha ve mesakine teyyibeten fî cennati adn ve rîdvanum minallahi ekber zalike huvel fevzul azîym

73. Ya eyyuhen nebiyyu cahidil kuffara vel munafikîyne vağluz aleyhim ve me'vahum cehennem ve bi'sel mesîyr

74. Yahlifune billahi ma kalu ve le kad kalu kelimetel kufri ve keferu ba'de islamihim ve hemmu bi ma lem yenalu ve ma nekamu illa en ağnahumullahu ve rasuluhu min fadlih fe iy yetubu yeku hayral lehum ve iy yetevellev yuazzibhumullahu azaben elîmen fid dunya vel ahîrah ve ma lehum fil erdî miv veliyyiv ve la nasîyr

75. Ve minhum men ahedellahe le in atana min fadlihî le nessaddekanne ve le nekunenne mines salihîyn

76. Felemma atahum min fadlihî behîlu bihî ve tevellev ve hum mu'ridun

77. Fe a'kabehum nifakan fî kulubihim ila yevmi yelkavnehu bi ma ahlefullahe ma veaduhu ve bi ma kanu yekzibun

78. E lem ya'lemu ennellahe ya'lemu sirrahum ve necvahum ve ennellahe allamul ğuyub

79. Ellezîne yelmizunel mutteavviîyne minel mu'minîne fis sadekati vellezîne la yecidune illa cuhdehum fe yesharune minhum sehîrallahu minhum ve lehum azabun elîm

80. İstağfir lehum ev la testağfir lehum in testağfir lehum seb'îyne merraten fe ley yağfirallahu lehum zalike bi ennehum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdil kavmel fasikîyn

81. Ferihal muhallefune bi mak'adihim hîlafe rasulillahi ve kerehu ey yucahidu bi emvalihim ve enfusihim fî sebîlillahi ve kalu la tenfiru fil harr kul naru cehenneme eşddu harra lev kanu yefkahun

82. Fel yadhaku kalîlev vel yebku kezîra cezaem bi ma kanu yeksibun

83. Fe ir raceakellahu ila taifetim minhum feste'zenuke lil huruci fe kul len tahrucu meîye ebedev ve len tukatilu meîye aduvva innekum radîytum bil kuudi evvele merratin fak'udu meal halifîn

84. Ve la tusalli ala ehadim minhum mate ebedev ve la tekum ala kabrih innehum keferu billahi ve rasulihî ve matu ve hum fasikun

85. Ve la tu'cibke emvaluhum ve evladuhum innema yurîdullahu ey yuazzibehum biha fid dunya ve tezheka enfusuhum ve hum kafirun

86. Ve iza unzilet suratun en aminu billahi ve cahidu mea rasulihiste'zeneke ulut tavli minhum ve kalu zerna nekum meal kaîdîn

87. Radu bi ey yekunu meal havalifi ve tubia ala kulubihim fehum la yefkahun

88. Lakinir rasulu vellezîne amenu meahu cahedu bi emvalihim ve enfusihim ve ulaike lehumul hayratu ve ulaikehumul muflihun

89. Eaddellahu lehum cennati tecrî min tahtihel enharu halidîne fîha zalikel fevzul azîym

90. Ve cael muazzirune minel a'rabi li yu'zene lehum ve kaadellezîne kezebullahe ve rasuleh se yusîybullezîne keferu minhum azabun elîm

91. Leyse aled duafai ve la alel merda ve la alellezîne la yecidune me yunfikune haracun iza nesahu lillahi ve rasulih ma alel muhsinîne min sebîl vallahu ğafurur rahîym

92. Ve la alellezîne iza ma etevke li tahmilehum kulte la ecidu ma ahmilukum aleyhi tevellev ve a'yunuhum tefîdu mined dem'î hazenen ella yecidu ma yunfikun

93. İnnemes sebîlu alellezîne yeste'zinuneke ve hum ağniya' radu bi ey yekunu meal havalifi ve tabeallahu ala kulubihim fehum la ya'lemun

94. Ya'tezirune ilykum iza raca'tum ileyhim kul la ta'teziru len nu'mine lekum kad nebbeenellahu min ahbarikum ve se yerallahu amelekum ve rasuluhu summe turaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti fe yunebbiukum bi ma kuntum ta'melun

95. Se yahlifune billahi lekum izenkalebtum ileyhim li tu'ridu anhum fe a'ridu anhum innehum ricsuv ve me'vahum cehennem cezaem bi ma kanu yeksibun

96. Yahlifune lekum li terdav anhum fe in terdav anhum fe innellahe la yerda anil kavmil fasikîyn

97. El a'rabu eşeddu kufrav ve nifakav ve ecderu ella ya'lemu hudude ma enzelellahu ala rasulih vallahu alîmun hakîm

98. Ve minel a'rabi mey yettehîzu ma yunfiku mağramev ve yeterabbesu bikumud devair aleyhim dairatus sev' vallahu semîun alîm

99. Ve minel a'rabi mey yu'minu billahi vel yevmil ahîri ve yettehîzu ma yunfiku kurubatin îndellahi ve salevatir rasul ela inneha kurbetul lehum se yudhîluhumullahu fî rahmetih innellahe ğafurur rahîym

100. Ves sabikunel evvelune minel muhacirîne vel ensari vellezînettebeuhum bi îhsanir radîyallahu anhum ve radu anhu ve eadde lehum cennatin tecrî tahtehel enharu halidîne fîha ebeda zalikel fevzul azîym

101. Ve mimmen havlekum minel a'rabi munafikun ve min ehlil medîneti meradu alen nifakî la ta'lemuhum nahnu na'lemuhum se nuazzibuhum merrateyni summe yuraddune ila azabin azîym

102. Ve aharuna'terafu bi zunubbihim haletu amelen salihav ve ahara seyyia asellahu ey yetube aleyhim innellahe ğafurur rahîym

103. Huz min emvalihim sadekaten tutahhiruhum ve tuzekkîhim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenul lehum vallahu semîun alîm

104. E lem ya'lemu ennellahe huve yakbelut tevbete an îbadihî ve ye'huzus sadekati ve ennellahe huvet tevvabur rahîym

105. Ve kulî'melu fe se yerallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun ve se turaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti fe yunebbiukum bi ma kuntum ta'melun

106. Ve aharune murcevne li emrillahi imma yuazzibuhum ve imma yetubu aleyhim vallahu alîmun hakîm

107. Vellezînettehazu mesciden dîrarav ve kufrav ve tefrîkam beynel mu'minîne ve irsadel li men habellahe ve rasulehu min kabl ve le yahlifunne in eradna illel husna vallahu yeşhedu innehum le kazibun

108. La tekum fîhi ebeda le mescidun ussise alet takva min evveli yevmin ehakku en tekume fîh fîhi ricaluy yuhîbbune ey yetetahheru vallahu yuhîbbul muttahhirîn

109. E fe men essese bunyanehu ala katva minallahi ve rîdvanin hayrun em men essese bunyanehu ala şefacurufin harin fenhara bihî fî nari cehennem vallahu la yehdil havmez zalimîn

110. La yezalu bunyanuhumlezî benev rîbeten fî kulubihim illa en tekattaa kulubuhum yallahu alîmun hakîm

111. İnnellaheştera minel mu'minîne enfushehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh yukatilune fî sebîlillahi fe yaktulune ve yuktelune va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incîli vel kur'an ve men evfa bi ahdihî festebşiru bi bey'îkumlezî bay'tum bih ve zalike humvel fevzul azîym

112. Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner rakiunes sacidunel amirune bil ma'rufi ven nahune anil mumkeri vel hafizune li hududillah ve beşşiril mu'minîn

113. Ma kane lin nebiyyi vellezîne amenu ey yestağfiru lil muşrikîne velev kanu ulî kurba mim ba'di ma tebeyyene lehum ennehum ashabul cehîym

114. Ve ma kanestiğfaru ibrahîme li ebîhi illa am mev'îdetiv veadeha iyyah felemma tebeyyene lehu ennehu aduvvul lilhahi teberrae minh inne ibrahîme le evvahun halîm

115. Ve ma kanellahu li yudîlle kavmem ba'de iz hedahum hatta yubeyyine lehum ma yettekun innellahe bi kulli şey'in alîm

116. İnnellahe lehu mulkus semavati vel ard yuhyî ve yumît ve ma lekum min dunillahi miv veliyyiv ve la nasîyr

117. Le kad tabellahu alen nebiyyi vel muhacirîne vel ensarillezînettebeuhu fî saatil usrati mim ba'di ma kade yezîğu kulubu ferîkîm minhum summe tabe aleyhim innehu bihim raufur rahîym

118. Ve ales selasetillezîne hulifu hatta iza dakat aleyhimul erdu bi ma rahubet ve dakat aleyhim enfusuhum ve zannu el la melcee minallahi illa ileyh summe tabe aleyhim li yetubu innellahe huvet tevvabur rahîym

119. Ya eyyuhellezîne amenuttekullahe ve kunu meas sadikîyn

120. Ma kane li ehlil medîneti ve men havlehum minel a'rabi ey yetehallefu ar rasulillahi ve la yerğabu bi enfusihim an nefsih zalike bi ennehum la yusîybuhum zameuv ve la nesabu v ve la mahmesatun fî sebîlillahi ve la yetaune mevtîey yeğîyzul kuffara ve la yenalune min aduvvin neylen illa kutibe lehum bihî amelun salîh innellahe la yudîy'u ecral muhsinîn

121. Ve la yunfikune nefekaten sağîyratev ve la kebîratev ve la kebîratev ve la yaktaune vadiyen illa kutibe lehum li yecziyehumullahu ahsene ma kanu ya'melun

122. Ve ma kanel mu'minune li yenfiru kaffeh fe lev la nefera min kulli firkatim minhum taifetul li yetefekkahu fid dîni ve li yunziru kavmehum iza raceu ileyhim leallehum yahzerun

123. Ya eyyuhellezîne amenu katilullezîne yalunekum minel kuffari vel yecidu fîkum ğîlzah va'lemu ennallahe meal muttekîyn

124. Ve iza ma unzilet zuratun fe minhum mey yekulu eyyukum zadethu hazihî îmana fe emmellezîne amenu fe zadethum îmanev vehum yestebşirun

125. Ve emmellezîne fî kulubihim meradnu fe zadethum ricsen ila ricsihim ve matu ve hum kafirun

126. E ve la yeravne ennehum yuftenune fî kulli amim merraten ev merrateyni summe la yetubune ve la hum yezzekkerun

127. Ve iza ma unzilet suratun nezara ba'duhum ila ba'd hel yerakum min ehadin summensarafu sarafellahu kulubehum bi ennehum kavmul la yefkahun

128. Le kad caekum rasulum min enfusikum azîzun aleyhi ma anittum harîsun aleykum bil mu'minîne raufur rahîym

129. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîym

Sıradaki Dini Forum Konuları

 • Olacağı Buydu Olacağı Buydu Evde kısıtlama yasak karantina derken bir yandan da böyle sorunlar çıkmaya başladı ee gayet normal evde hanımlar evde yemek yapmadığı kadar yemek yapıp yeni tarifler denerken kilo aldı adam yediği o kadar yemegin tatlinin enerjisini nasil.atacaktı gir yikan cik yikan olacağı buydu
 • kadinlar namaz kilarken kadinlar namaz kilarken kadinlar namaz kilarken corap giymek zorundalarmi gibi sorular gelıyor birde Namazda etek giymek şart mı Pantolon ile namaz kılınabilir mi sorulara cevaplari diNiforum.net sitemizden ülaşabilirsiniz sevgili mumine kardeşlerimiz
 • Nebe Suresi Nebe Suresi İslam Subhi den Nebe Suresi dinle indir oku,oğren,Yarabi bizi tüm müslümanları kabir ve Cehennem azabından koru yarabi yarabi sen bizi mahşer günü affet yarabi bize merhamet et yarabi bizi cennetine koy yarabi bizi affet yarabi allahım hz muhammed (sav) hatrına bizi affet bizi cennetine koy bizi cehennem azabından koru yarabi amin
 • Eski Mynet islami Sohbet Eski Mynet islami Sohbet  Eski Mynet islami Sohbet Odaları - Bedava Dini chat yap üyeliksiz dini sohbet et Yetişkınler için Chat sohbet odaları,kapali bayanlara özel sohbet siteleri, chat odası, mynet chat, mynet sohbet,Kapanan mynet sohbet odaları ile yeni döneme damgasını vuran, eski mynet sohbet hizmeti sitemizdedir. Mynet sohbet mobil cihazlardan 7/24 giriş yapın
 • GönüLden Konuşmak GönüLden Konuşmak    Merhaba arkadaşlar insanin başına ne geliyorsa bazen düşüncesiz davranışlardan ve aklına geleni söylemesiyle geliyor bende diniforum.net sayfamiza bu yazıyla alakalı düşüncelerimi aktardım umarım beğenirsiniz
 • Keten Tohumu Keten Tohumu  merhaba arkadaşlar bugun sizlere keten tohumu hakkında bilgi verecegim mucize bir bitki olan keten tohumu nelere iyi geliyor fazla kullanımda ki zararı nelerdir sayfamıza eklenmiş olup okuyup istifade etmenize sunulmuştur herkese saglıklı günler dilerim
 • Katip ÇELEBİ Kimdir Katip ÇELEBİ Kimdir Esas ismi Mustafa bin Abdullah olan Kâtip Çelebi kimdir?Babası Abdullah Enderun,da yetişmiş, silahdarlık göreviyle saraydan ayrılmıştı. 14 yaşına kadar özel eğitim gören Kâtib Çelebi, Katip Çelebi, tarih, coğrafya bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiş bir bilim insanıdır,
 • HuzurLu CumaLar HuzurLu CumaLar  haydi hanımlar beyler gençler sizlerde sevdiklerinize kısa resimli bir cuma mesajı ile hayırlı cumalar dileyin hazır en güzel cuma mesajları ve daha fazlası sayfamızda mevcud size kalan begenmek ve alıp kullanmak
 • Miraç KandiLimiz Mübarek OLsun Miraç KandiLimiz Mübarek OLsun miraç kandiline yaklaşırken sizler için sayfamızda en güzel kısa mesaj dualı sözlere yer vermiş bulunmaktayız sevenlerinizle buluşmaya hazır miraç gecemiz mübarek olsun dostlar
 • Kahve İçelim Kahve İçelim Kahve hatır işidir kıymet bilenle içilir