Şuara Suresi

Şuara Suresi

Etiketler Şuara Suresi,dinle,oku,oğren
Dini forum Şuara Suresi
Kategori sureler-ayetler
Bu Yazi 23 kez görüntülenmiştir
Yazar ZehiR

Şuara Suresi Hakkında Detaylar

Mehmet Emin Ay Tek Hastalandığımda O bana şifa verir Şuara Suresi dinle indir Allahım şu an Kuranı Kerimi dinleyen kimin ne sıkıntısı varsa gider Allahım benim ve tüm mümin müslümanların sıkıntısını gider hastalıklarımıza hayırlı şifalar ver bizi affet Allahım şifa veren yalnız sensin Allahım Amin

 

Şuara Suresi’nde birçok surede olduğu gibi Allah’ın birliği tekrar edilmektedir. Bunun yanı sıra; Kur’an-ı Kerim’in kaynağı, peygamberlik ve ahiret inancı konularına da değinilmektedir. Müslümanların örnek alması ve ders çıkarması için de bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmaktadır. Bu bağlamda, Şuara Suresi, Müslümanlar için oldukça bilgi verici bir kaynaktır. Bu surede Kur’an-ı Kerim’in şairler tarafından oluşturulduğu iddiası da çürütülmektedir. Şuara Suresi, müminler tarafından sevilerek okunan ve ezberlenen bir suredir. Bu bağlamda aşağıda paylaşılan bilgilerle; Şuara Suresi’nin hem okunuşuna hem de detaylı mealine erişim mümkündür.

Şuara Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ta sım mım
2.Tilke ayatül kitabil mübın
3.Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü'minın
4.İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn
5.Ve ma ye'tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu'ridıyn
6.Fe kad kezzebu fe seye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun
7.E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım
8.İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
9.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
10.Ve iz nada rabbüke musa eni'til kavmez zalimın
11.Kavme fir'avn e la yettekun
12.Kale rabbi innı ehafü ey yükezzibun
13.Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun
14.Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun
15.Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun
16.Fe'tiya fir'avne fe kula inna rasulü rabbil alemın
17.En ersil meana benı israiyl
18.Kale e lem nürabbike fına velıdev ve lebiste fına min umürike sinın
19.Ve fealte fa'letekelletı fealte ve ente minel kafirın
20.Kale fealtüha izev ve ene mined dallın
21.Fe ferartü minküm lemma hıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın
22.Ve tilke nı'metün temünnüha aleyye en abbedte benı israıl
23.Kale fir'avnü ve ma rabbül alemın
24.Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma inküntüm mukının
25.Kale li men havlehu ela testemiun
26.Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelın
27.Kale inne rasulekümüllezı ürsile ileyküm le mecnun
28.Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta'kılun
29.Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec'alenneke minel mescunın
30.Kale e ve lev ci'tüke bi şey'im mübın
31.Kale fe'ti bihı in künte mines sadikıyn
32.Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübın
33.Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın
34.Kale lil melei havlehu inne haza lesahırun alım
35.Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te'mürun
36.Kalu ercih ve ehahü veb'as fil medaini haşirın
37.Ye'tuke bi külli sehharin alım
38.Fe cümias seharatü li mıkati yevmim ma'lun
39.Ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun
40.Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibın
41.Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibın
42.Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabın
43.Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
44.Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir'avne inna le nahnül ğalibun
45.Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye'fikun
46.Fe ülkıyes seharatü sacidın
47.Kalu amenna bi rabbil alemın
48.Rabbi musa ve harun
49.Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhr fe le sevfe ta'lemun le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn
50.Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun
51.İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü'minın
52.Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun
53.Fe ersele fir'avnü fil medaini haşirın
54.İnne haülai le şirzimetün kalılun
55.Ve innehüm lena le ğaizun
56.Ve inna le cemıun hazirun
57.Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun
58.Ve künuziv ve mekamin kerım
59.Kezalik ve evrasnaha benı israıl
60.Fe etbeuhüm müşrikıyn
61.Felemma terael cem'ani kale ashabü musa inna le müdrakun
62.Kale kella inne meıye rabbı seyehdın
63.Fe evhayna ila masa enıdrib bi asakel bahr fenfeleka fe kane küllü firkın ket tavdil azıym
64.Ve ezlefna semmel aharın
65.Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeıyn
66.Sümme ağraknel aharın
67.İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
68.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
69.Vetlü aleyhim nebee ibrahım
70.İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun
71.Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifın
72.Kale hel yesmeuneküm iz ted'un
73.Ev yenfeuneküm ev yedurrun
74.Kalu bel vecedna abaena kezalike yef'alun
75.Kale e feraeytüm ma küntüm ta'büdun
76.Entüm ve abaükümül akdemun
77.Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın
78.Ellezı halekanı fe hüve yehdın
79.Vellezı hüve yut'ımünı ve yeskıyn
80.Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın
81.Vellezı yümıtünı sümme yuhyın
82.Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın
83.Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn
84.Vec'al lı lisane sıdkın fil ahırın
85.Vec'alnı miv veraseti cennetin neıym
86.Vağfir li ebı innehu kane mined dallın
87.Ve la tuhzinı yevme yüb'asun
88.Yevme la yenfeu malüv ve la benun
89.İlla men etellahe bi kalbin selim
90.Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn
91.Ve bürrizetil cehıymü li ğavın
92.Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun
93.Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun
94.Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun
95.Ve cünudü iblıse ecmeun
96.Kalu ve hüm fıha yahtesımun
97.Tellahi in künna le fı dalalim mübın
98.İz nüsevvıküm bi rabbil alemın
99.Ve ma edalleha illel mücrimun
100.Fe ma lena min şafiıyn
101.Ve la sadıkın hamım
102.Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın
103.İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
104.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
105.Kezzebet kavmü nuhınil murselın
106.İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun
107.İnni leküm rasulün emın
108.Fettekullahe ve etıy'un
109.Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
110.Fettekullahe ve etıy'un
111.Kalu enü'minü leke vettebeakel erzelun
112.Kale vema ılmı bima kanu ya'melun
113.İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş'urun
114.Ve ma ene bi taridil mü'minın
115.İn ene illa nezırum mübın
116.Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın
117.Kale rabbi inne kavmı kezzebun
118.Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü'minın
119.Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun
120.Sümme ağrakna ba'dül bakıyn
121.İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
122.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
123.Kezzebet adünil murselın
124.İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun
125.İnnı leküm rasulün emın
126.Fettekullahe ve etıy'un
127.Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
128.E tebnune bi külli riy'ın ayeten ta'besun
129.Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun
130.Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın
131.Fettekullahe ve etıy'un
132.Vettekullezı emeddeküm bima ta'lemun
133.Emeddeküm bi en'amiv ve benın
134.Ve cennativ ve uyun
135.İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
136.Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn
137.İn haza illa hulükul evvelın
138.Ve ma nahnü bi müazzebın
139.Fe kezzebuhü fe ehleknahüm inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
140.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
141.Kezzebet semudül murselın
142.İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun
143.İnnı leküm rasulün emın
144.Fettekullahe ve etıy'un
145.Ve ma es'elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
146.E tütrakune fı ma hahüna aminın
147.Fı cennativ ve uyun
148.Ve züruıv ve nahlin tal'uha hedıym
149.Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın
150.Fettekullahe ve etıy'un
151.Ve la tütıy'u emral müsrifın
152.Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun
153.Kalu innema ente minel müsahharın
154.Ma ente illa beşerum mislüna fe'ti bi ayetin in künte mines sadikıyn
155.Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma'lum
156.Ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabü yevmin azıym
157.Fe akaruha fe asbehu nadimın
158.Fe ehazehümül azab inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
159.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
160.Kezzebet kavmü lutınil murselun
161.İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun
162.İnnı leküm rasulün emın
163.Fettekullahe ve etıy'un
164.Ve es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
165.E te'tunez zükrane minel alemın
166.Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun
167.Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın
168.Kale innı li ameliküm minel kalın
169.Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya'melun
170.Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn
171.İlla acuzen fil ğabirın
172.Sümme demmernel aharın
173.Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın
174.İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
175.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
176.Kezzebe ashabül eyketil murselın
177.İz kale lehüm şüaybün ela tettekun
178.İnnı leküm rasulün emın
179.Fettekullahe ve etıy'un
180.Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
181.Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın
182.Vezinu bil kıstasil müstekıym
183.Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdı müsidın
184.Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın
185.Kalu innema ente minel müsahharın
186.Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın
187.Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn
188.Kale rabbı a'lemü bi ma ta'melun
189.Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym
190.İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
191.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
192.Ve innehu le tenzılü rabbil alemın
193.Nezele bihir ruhul emın
194.Ala kalbike li tekune minel münzirın
195.Bi lisanin arabiyyim mübın
196.Ve innehu lefı zübüril evvelın
197.E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü benı israıl
198.Ve lev nezzelnahü ala ba'dıl a'cemın
199.Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü'minın
200.Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın
201.La yü'minune bihı hatta yeravül azabel elım
202.Fe ye'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
203.Fe yekul hel nahnü münzarun
204.E fe bi azabina yesta'cilun
205.E feraeyte im metta'nahüm sinın
206.Sümme caehüm ma kun yuadun
207.Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun
208.Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun
209.Zikra ve ma künna zalimın
210.Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn
211.Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy'un
212.İnnehüm anis sem'ı le ma'zulun
213.Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın
214.Ve enzir aşiratekel akrabın
215.Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın
216.Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta'melun
217.Ve tevekkel alel azızir rahıym
218.Ellezı yerake hıyne tekum
219.Ve tekallübeke fis sacidın
220.İnnehu hüves semıul alım
221.Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn
222.Tenezzelü ala külli effakin esım
223.Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun
224.Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun
225.E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun
226.Ve ennehüm yekulune ma la yef'alun
227.İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba'di ma zulimu ve seya'lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun

YORUM YAP


Sıradaki Dini Forum Konuları

 • abdurrahim - karakoc şiirleri abdurrahim - karakoc şiirleri en güzel abdurrahim - karakoc şiirleri,Abdurrahim KARAKOÇ - Bambaşka Şiiri,Abdurrahim Karakoç, bu toprakların yetiştirdiği en büyük şair ve ozanlardan biriydi Bir kez Daha Allahtan rahmet diliyor ve en güzel şiirlerinden birini sizlere sunuyoruz
 • berat kandili duasi berat kandili duasi berat kandili duasi 2021 Bir Berat Kandili zamanı daha geldi. Ramazan,ın da habercisi olarak görülen Berat Kandili zamanı geldi. Hicri takvime göre Şaban ayının 15,i olan Berat kandili bu gece dualar, ibadetler ve Berat Kandili mesajları ile idrak edilecek.
 • İslami Forum İslami Forum İSLAMİ FORUM SİTESİMİZ İslami bilgilerin yer aldığı, dini sorularınıza Aldatılan kadın, islami sohbetlere cevap bulabileceğiniz,Sohbetin bulunduğu kullanım açısından portal tarzında hazırlanan ve islami konuların Ve İsLami Sohbetlerin ağırlı olarak tartışıldığı bir platform
 • Şaban Ayının Önemi Şaban Ayının Önemi Üç ayların içinde buludugunuz bu günlerde biz Müslümanların sabırsızlıkla beklediği en kıymetli en güzel aylardır recep şaban ramazan aylarının kıymeti değeri ve önemi nelerdir hep birlikte yenide gözden geçirelim şaban aynını önemi
 • Hiç Bir Şey OLmazsa Sabah OLur Hiç Bir Şey OLmazsa Sabah OLur Kalbi yorgun İnsanların gecesi uzundur yüreğinde o kadar ağır yükleri vardır ki kimseye anlatamadığı anlatsa anlaşılmıyor olmaktan o kadar yorgundur ki geceler bazen onlar için bazen huzur bazen de hüzündür ama uykuya ne kadar direneceksin bir yerden sonra göz kapakların ağırlaşır ya gün doğmuştur yada sabah çoktan olmuştur amamsabah yine uyandığında acısını tebessümle kapatmaya çalışan bu yürekteki tüm büyük kalbli insanlara burda selam olsun uyuyalım hiç birşey olmazsa sabah olur
 • Üç Aylar Kısa MesajLari Üç Aylar Kısa MesajLari Gözümüzün nuru peygamber efendimiz üç aylara girince nasıl dua ederdi biz nasıl dua etmeliyiz dinimizde recep şaban ramazan aylarının kıymeti değeri ve önemi bu konuları kısa özetle sayfamızda sizler için hazırlayıp ekledik umarım bu bilgilerden istifade edersiniz
 • İslami sohbet İslami sohbet islami sohbet yapmak üzere mobil online olarak insanların buluştuğu en seviyeli dini sohbet sitesinden sizlere ücretsiz ev uye olmadan İSLAMİ SOHBET ODALARI bayanlar için güvenilir islami çet, islami chat odaları, islami chat siteleri, dini sohbet, dini chat, dini sohbet sitesi, islami evlilik sitesi, islami seviyeli sohbet adresi
 • Yeni Haftaya BismiLLah Yeni Haftaya BismiLLah  Bismillah yeni haftaya pazartesi sendromu diye birşey yoktur müslüman uyandığı her güne ve sabaha şükreder duayla yoluna devam eder pazartesi gelmiş hoşgelmiş
 • sabır ne demek sabır ne demek sabır ne demek Sabırla İlgili Ayetler Niçin Sabrederiz ya sabir neden çekeriz Sabrin sonu seLamet midir Sabir İle aLakali akLınıza takıLan tüm sorulara cevap bizde
 • HayırLı CumaLaR HayırLı CumaLaR Berat gecesinden bir gün önce ne güzel bir gün cuma ertesi kandil iki gün boyunca dualarla taçlandiralim bu günler o kadar kıymetlidir ki Rabbim en güzel şekilde istifade etmeyi nasip etsin nasip işidir güzeldir mevla sesini duyma ve duana icabet etmek isterse seni huzura çağırır değilde gafletten ibadet kulun aklina gelirmi cuma günümüz hayır duamız icabet bulsun herkesin cuması mübarek olsun canlar dua eder dua bekleriz inşallah